පාඨමාලාව පැවැත්වෙන ආකාරය 


මෙය Pre recorded course එකකි. එනම් මෙය ඔබට තිබෙන ගැටලු සියල්ලටම පිළිතුරු ලැබෙන පරිදි දැනටමත් පටිගත කරන ලද අංග සම්පූර්ණ පාඨමාලාවකි. මෙය webinar එකක් හෝ zoom එකක් නොවන නිසා ඔබේ කාර්යබහුල වෙලාව කැපකර මෙයට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නැත. Register වීමට පවා අවශ්‍ය නැත. මෙම පාඨමාලාවේ වීඩියෝ සියල්ලම නොමිලේ ඔබ කැමති වෙලාවක නැවත නැවත වූවද නැරඹීමට හැක


Watch All Chapters For Free


  New section
Available in days
days after you enroll
Student FeedbackStudent Feedback


Call or WhatsApp Us

075 403 0515